Du er her. #1 - Foreningswebsite > Referater

Bestyrelsesmøde den 01.10 2019

Afbud: Morten og Mads

Godkendelse af sidste referat

Meddelelser

Ny BBR meddelelse

Nyt forsikringsdokument fra TRYG

Finn og Bent vandt gratis gæsteplads i forbindelse med revirplejen

Reguleringsjagt i Aalborg kommune - se hjemmesiden

Intet nyt om vedligeholdelse af privat fællesvej

Planlægning af fællesjagten den 19.10

1.såt: Nordøst hjørne

2.såt: Husmandsskifteren øst

3.såt: Husmandsskifteren vest

Frokost

4.såt: Huset

5.såt: Nordvest hjørne

Finn of Jens styrer driverne

Bo, Bent og Johan sætter af

Der må skyde: max 6 stk råvildt. Gammelråen fredet bøde 500 kr.

Varme og flag: Bent

Morgenbrød og frokost: Morten Hede

Rævefrokosten i januar

Vi afventer en tilbagemelding fra Allan og Peter og hører evt. andre interesserede. Evt.

indkalde til et møde.

Evt.

pt. 76 medlemmer, alle har betalt.

Næste møde

Næste møde: den 28.10 kl.19.00

Bestyrelssmøde den 28.10

Dagsorden.

1. Rævefrokosten den 18. januar 2020. Allan Dahl og Peter Henriksen deltager.

2. Godkendelse af sidste referat.

3. Meddelelser

4. Planlægning af fællesjagten den 02.11

5. Planlægning af sneppejagten den 17.11

6. Planlægning af trykjagten den 01.12

7. Evt.

8. Næste møde

Referat:

Deltagere: Jens Jørgensen, Finn Johansen, Bo Nielsen, Johan Pedersen, Bent Justsen, Morten Hede, Peter

Henriksen, Allan Dahl

1. Allan og Peter er tovholder på rævefrokosten. Der bliver fundet folk i foreningen til hjælp på dagen.

2. Referat godkendt.

3. Ingen

4. Trekantskoven fra syd mod nord ‐ Præstens plantage ‐ Nord vest hjørne – Frokost – Huset –

Husmandsskifterne vest. Der skal forevises gyldigt jagttegn ved morgenparolen. Der må skydes alt

jagtbart vildt. Morgenbrød og frokost: Bestyrelsen

5. Præstens plantage – Krogen bæk ‐ Nord vest hjørne – Huset – Frokost: Der skal forevises gyldigt

jagttegn ved morgenparolen. Der må skydes ræv og mårhund samt alt jagtbart fuglevildt undtagen

ænder. Morgenbrød: Bestyrelsen. Frokost: Suppe (Preben Gade)

6. Der afholdes én trykjagt på dåvildt søndag 01.12.19 Der må kun skydes dåvildt på trykjagten. Då,

kalv og spidshjort. Der tilbydes 14 pladser i stige og man tilmelder sig på hjemmesiden, senest

24.11.19 Minimum 8 deltagere. Der jagtes ca. 3 timer. 250 kr. pr. lod. Der må skydes ét dyr pr.

mand, max fire dyr i alt. Driverne deltager uden betaling og våben. Første dyr tilfalder foreningen til

frokostjagten, resten sælges på auktion. Yderligere info findes på hjemmesiden.

7. Der arbejdes videre med terrasseprojektet. Ansvar: Morten

8. Næste møde: mandag 25.11.19 Kl. 19.00 i Jagthytten.

Bestyrelsesmøde den 25.11.2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat

2. Meddelelser

3. Planlægning af trykjagten den 01.12.19

4. Planlægning af fællesjagten den 07.12.19

5. Planlægning af fællesjagten den 27.12.19

6. Næste års program

7. Evt.

8. Næste møde

Referat:

Deltagere: Jens Jørgensen, Finn Johansen, Bo Nielsen, Mads Juhl, Johan Pedersen, Morten Hede.

1. Referat godkendt.

2. Skovbygaard planter 3000 træer syd for volieren

3. Der er 11 tilmeldte til årets trykjagt. Mødetid kl. 09.00 i Jagthytten. Der trækkes lod om 11 stiger

ved morgenkaffen og der jagtes fra kl. 10.00 til 12.00 Der må skydes når man er sat på post. Der må

max skydes 4 stykker dåvildt (kalv, då og spidshjort) max 1 stk. pr. stige. Max 6 stykker råvildt (rå og

lam IKKE buk) max 1 stk. pr. stige. Der må ligeledes skydes mårhund. Der sendes besked til JJ hvis

der bliver afgivet skud. Finn køber morgenbrød.

4. 1. såt: Huset – 2. såt: Nordvest hjørne – 3. såt: Husmandsskifterne øst – 4. såt: Husmandsskifterne

vest. Efterfølgende Julefrokost ca. kl. 14.00. 75 kr. pr. kuvert. Der må jages alt jagtbart vildt. Gyldigt

jagttegn fremvises ved parolen.

5. 1. såt: Trekantskoven – 2. såt: Husmandsskifterne øst – 3. såt: Husmandsskifterne vest – MIDDAG ‐

4. såt: Huset – 5. såt: Nordvest hjørne

6. Bladudvalget retter næste års program til.

7. Ingen

8. Næste møde 06.01.20 kl. 19.00

 

Referat 06.01.20.pdf