Referater af bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde mandag den 14.09 kl. 19.00
Tilstede.: Bo, Finn, Jens, Jørgen, Morten, Bent og Johan
Dagsorden
1 Godkendelse af sidste referat
• Godkendt
2. Meddelelser
• Jens fortæller om en forespørgsel om jordbytte, det vil blive tage op hvis det skulle blive aktuelt.
3. Orientering om møde med Aalborg Kommune
• Morten Brun orienterer om møde med Aalborg kommune, der bliver indkaldt til møde senere i år. Det var positivt møde!
4. Kundeforhold i Hals Sparekasse
• Jens orienterer om regler vedr. kundeforhold i Vendsyssel sparkasse og bestyrelsesmedlemmer skriver en kundeerklæring.
5. Planlægning af fællesjagten den 17.10
• Der blev diskuteret forskellig former, for hvorledes man kunne drive fasaner fra volierer, med hunde eller klapper.
• Der blev aftalt at man prøver sig frem da det er første gang med den nye volierer
• Fasaner og Nordvest før frokost, Nordøsthjørne og Husmandsskifter 
• Max. 6 stk råvildt og gammel rå`en er fredet
• Første rådyr bliver taget til lodsejer, prisen bliver uforandret for fugle og rådyr, der bliver opfordret til medlemmer om at hjælpe til med at klargøre fugle.
6. Evt.
• Der bliver opfordret til at skydeudvalget afholder indskydning kun for foreningsmedlemmer, det bliver tage op i skydeudvalget
• Der blev stillet forslag om at invitere, jagtforeninger i den gamle Hals kommune til pokalskydning
• Råe regulering er under Hals jagtforening og alle er velkomme, det skal gøres mere synligt så medlemmerne kan henvende sig til tilmelding
• Der skal søges bord bænkesæt til terrasse, Morten Brun er sat på sagen
• Der blev talt om at få repareret skorstenen evt. med en ny topplade
• Der bliver lavet en grb.mail til bestyrelsesmedlemmer
7. Næste møde
• 19-10 2020

 

Bestyrelsesmøde mandag den 19.10 kl.19.00 Tilstede.: Morten Brun, Finn Johansen, Bent Justsen, Johan Pedersen, Jens Jørgensen, Jørgen Antony og Bo Nielsen Dagsorden: • Godkendelse af sidste referat Godkendt • Meddelelser 1.:Kontingent uændret 2.:Vedtægts ændringer er lavet “ Jens Jørgensen” forlægges generalforsamling. • Evaluering af jagten den 17.10 Forslag om ændring af fremgangsmåden ved fasaner og andetryk, da det tog for lang tid. Ialt en fantastisk dag ifg. deltager. • Planlægning af fællesjagten den 31.10 Trekanskoven, Præstensplantage efter middag huset og husmandsskifterne “Nordvest hjørne som joker” max 6 dyr, lam før rå. • Planlægning af sneppejagten den 15.11 Præstensplantage, Krogenbæk, Nordøst hjørne, Nordvest hjørne, Huset og Husmandsmandsskifterne • Oprensning af sø ved huset Stilles i bero • Overdækning af terrassen Indhenter et tilbud på et telt til terrassen, næste år.” Jørgen Antony” Laver et i år af lægter og presennings, Bent har materialer hjemme inden vi skal ud og Købe. • Fodring Fodring i terræn, Jens kommer med traktor og kornvogn, tirsdag d.27 kl.15.30 • Evt. • Næste møde: Onsdag d. 18-11

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/