Vedtægter

Vedtægter for Hals Jagtforening

§ 1.

Foreningens navn er HALS JAGTFORENING

Foreningens hjemsted er HALS GL. KOMMUNE

§ 2.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 3.

Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål. Herunder at søge vildtbestanden bevaret og forøget ved alle tjenlige midler såsom: udøvelse af hensynsfuld jagt, indførelse af særlige fredningstider, udsætning af levende vildt til blodfornyelse, vinterfodring, fjernelse af omstrejfende hunde og katte, bekæmpelse af krager og andre for vildtet skadelige dyr. Samarbejde med de tilgrænsende jagtforeninger i Hals Kommune, eller personer der vil fremme vildtets sag, tilpasning af remisser, læhegn m.m., forfølgelse af krybskytter…, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund §2.

§ 4.

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som er bosiddende

i Hals Gl. Sogn, og som betaler den kontingent, som bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte. Ved fraflytning fra  Hals Gl. Sogn kan medlemsskab bibeholdes, mod fortsat erlæggelse af kontingent, hvis man har været bosiddende i Hals Gl. Sogn og været medlem i mindst to år. Ligeledes kan ægtefæller/samboende samt hjemmeboende børn af medlemmer optages som medlemmer.

Tidligere medlemmer, som har været medlem i mindst to år kan blive medlem igen, uanset bopæl.

Foreningens medlemstal er max. 85 medlemmer, og når det er opnået optages evt. nye medlemmer på venteliste. Ungjægere kan dog til enhver tid blive medlem.

§ 5.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §.37.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§ 6.

Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior-, og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 7.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag, skal ske på foreningens hjemmeside eller lokalavisen, med mindst 2 ugers varsel.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  6. Valg af suppleanter

  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

  8. Eventuelt

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at en skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med samme varsel.

§ 9.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har en stemme.

Afstemninger sker skriftlig, hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 10.

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

Beslutninger træffes ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

§ 11.

Lokale støttemedlemmer kan i intet tilfælde komme til at hæfte økonomisk for foreningen, eftersom de ikke har stemmeret ved generalforsamlingen. Aktive medlemmer under 18 år har stemmeret men kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 12.

Ethvert medlem af Hals Jagtforening, som ejer en eller flere moseparceller, matr. Nr. 194, eller som har jagtret på en eller flere moseparceller, matr. Nr. 194, forpligter sig til, at indgå en aftale med bestyrelsen for Hals Jagtforening om forvaltningen af jagtretten på disse parceller.

§ 13.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 14.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 15.

Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier. Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§ 16.

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ., således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

§ 17.

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ. i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ. I foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ., som skal anvende den til naturbevarende formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16.02 2017

Jens Jørgensen

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/